TBS

روشی درمانی با تحریک مغزی می باشد که از جریان مستقیم برق برای تحریک بخش هایی از مغز استفاده می کند. در این روش یک جریان ثابت با شدت کم از الکترود های قرار گرفته روی سر عبور می کند و فعالیت های عصبی را تنظیم می کند. دو نوع تحریک پذیری در این روش استفاده می شود: تحریک پذیری کاتدی و آندی.
این روش فواید زیادی نسبت به سایر تکنیک های تحریک پذیری مغزی دارا می باشد. روشی ارزان، غیرتهاجمی، بی درد و امن است. یکی از امید بخش ترین عملکرد های درمانی این روش در درمان افسردگی بوده است. مطالعات زیادی این روش را نیز موثر در درمان اضطراب، وسواس، بیماری های پارکینسون و دردهای مضمن نیز بیان می کنند.