BCI

مغز ما شامل تعداد زیادی نرون می باشد. هر بار که فکر می کنیم و یا لمس می کنیم، نرون ها در حال فعالیت می باشند. دستورهای عملیاتی در قالب سیگنال بین نرون ها منتقل می شوند. با خواندن سیگنال های دریافتی از مغز و ثبت آنها، می توان سیگنال ها را به دستورات ترجمه کرد.
BCI ابزاری می باشد که از سیگنال های ثبت شده از مغز در جهت ارتباط و یا کنترل ابزارهای خارجی برای افراد ناتوان فیزیکی بهره میگیرد. این دستگاه سیگنال های دریافتی از مغز را ذخیره و آنها را به عملکرد ترجمه می کند. از این رو BCI می تواند افراد فلج را قادر سازد که کتاب بنویسند و یا ویلچر خود را کنترل کنند.